Hari Rehat Mingguan dan Bayaran Jika Bekerja Hari Rehat Menurut Undang-Undang Buruh | Mengikut undang-undang buruh, majikan wajib memberi mana-mana hari paling kurang 1 hari kepada pekerja sebagai hari rehat mingguan. Di dalam Akta Kerja 1955, ianya terletak di bawah Seksyen 59, manakala untuk Ordinan Buruh Sabah Bab.67 pula terletak di bawah Seksyen 104B, dan Ordinan Buruh Sarawak Bab.76 terletak di bawah Seksyen 105B. Jika majikan tidak memberi atau menyediakan cuti rehat mingguan ni kepada pekerjanya, maka majikan tersebut telah melakukan kesalahan.

Di bawah adalah penjelasan lebih khusus yang terdapat di dalam akta dan ordinan yang dibincangkan di atas. jom baca..

1. Tiap-tiap pekerja hendaklah dibenarkan dalam setiap minggu suatu hari rehat satu hari penuh sebagaimana yang ditentukan dari semasa ke semasa oleh majikan, dan di mana seorang pekerja diberikan lebih daripada satu hari rehat dalam seminggu maka yang terakhir itu adalah hari rehat : Dengan syarat bahawa subseksyen ini tidak terpakai pada tempoh di dalam yang pekerja adalah cuti bersalin sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen ini atau cuti sakit sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 60F, atau semasa tempoh hilang upaya sementara di bawah Pekerja Akta Pampasan 1952 [Akta 273], atau di bawah Sosial Pekerja Akta Keselamatan 1969.

2. Walau apa pun subseksyen (1) dan tafsiran mengenai ungkapan-hari‖ dalam subseksyen 2 (1), dalam hal pekerja terlibat dalam kerja peralihan apa-apa tempoh berterusan tidak kurang daripada tiga puluh jam akan menjadi hari rehat.

3. Walau apa pun subseksyen (1), Ketua Pengarah, dengan a permohonan bertulis oleh majikan dan tertakluk kepada apa-apa syarat dia mungkin difikirkan patut dikenakan, boleh membenarkan majikan memberikan rehat hari untuk setiap minggu pada mana-mana hari bulan di mana hari rehat jatuh dan hari yang diberikan sedemikian hendaklah disifatkan sebagai hari rehat pekerja bagi maksud seksyen ini.

4.  Majikan hendaklah menyediakan suatu jadual sebelum permulaan bulan di mana hari rehat jatuh memberitahu pekerja hari-hari yang dilantik untuk menjadi hari rehat di dalamnya, dan di mana pula hari dalam setiap minggu telah dilantik sebagai hari rehat untuk semua pekerja

5. Undang-Undang Malaysia AKTA 265 di tempat pekerjaan, majikan boleh, sebagai ganti menyediakan jadual, memaparkan notis di tempat yang mudah dilihat di tempat pekerjaan yang memaklumkan pekerja hari rehat yang tetap demikian dilantik.

6. Tiap-tiap senarai itu dan tiap-tiap sesuatu yang direkodkan di dalamnya hendaklah dipelihara/disimpan dan hendaklah disediakan untuk pemeriksaan (oleh Pegawai Tenaga Kerja) untuk tempoh tidak melebihi enam tahun dari hari terakhir bulan berkenaan yang senarai disediakan atau menyebabkan disediakan.

7.  Mana-mana majikan yang melanggar mana-mana peruntukan ini seksyen melakukan kesalahan.

Bekerja pada hari rehat

1. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen 60A (2), tiada pekerja hendaklah dipaksa bekerja pada hari rehat kecuali dia terlibat dalam kerja yang mana oleh sebab sifatnya perlu dijalankan secara berterusan atau secara berterusan oleh dua atau lebih peralihan: Dengan syarat bahawa dalam hal apa-apa pertikaian Ketua Pengarah hendaklah mempunyai kuasa untuk memutuskan sama ada atau tidak pekerja terlibat kerja yang disebabkan oleh sifatnya yang perlu dijalankan secara berterusan atau berterusan oleh dua atau lebih peralihan.

2. Dalam kes pekerja yang bergaji hari, jam atau kadar gajinya yang serupa yang bekerja pada hari rehat, dia akan dibayar apa-apa tempoh kerja-

i. yang tidak melebihi separuh jam kerja biasa, upah satu hari pada kadar gaji biasa; atau

ii. yang lebih daripada separuh tetapi tidak melebihi beliau jam kerja normal, upah dua hari pada kadar biasa bayaran.

3. Dalam kes pekerja yang bergaji bulanan atau mingguan kadar gajinya yang bekerja pada hari rehat, dia hendaklah dibayar untuk apa-apa tempoh kerja-

i. yang tidak melebihi separuh jam kerja biasa, upah bersamaan separuh daripada kadar bayaran biasa kerja yang dilakukan pada hari itu; atau

ii. yang lebih daripada separuh tetapi tidak melebihi jumlahnya jam kerja biasa, upah satu hari pada biasa kadar gaji untuk kerja yang dilakukan pada hari itu.

Majikan perlu menyediakan satu jadual sebelum bermula bulan yang baru dan menampal pada atau tempat yang pekerjanya senang tengok atau lihat. Untuk jadual ini, hanya majikan yang menjadualkan hari rehat sahaja seperti kedai makan atau pasaraya yang tidak pernah tutup tetapi setiap hari ada sesetengah pekerja yang bercuti rehat. Maka wajib majikan menyediakan jadual.

 

Jika pekerja telah bekerja shift, maka bilangan jam tidak kurang daripada 30 jam berterusan adalah dikira sebagai cuti rehat bagi pekerja shift tersebut. Majikan ambil perhatian, kerana banyak syarikat pengawal keselamatan atau syarikat yang mengamalkan waktu shift yang tidak mengikut akta dan peraturan ini. Pekerja boleh menbuat aduan jika terdapat mana-mana majikan yang melanggar perintah ini.

 

Jika pekerja mendapat dua hari cuti sebagai contoh hari sabtu dan ahad, maka hari terakhir tersebut dikira sebagai cuti rehat mingguan iaitu hari ahad.


Rujuk :
Cara Pengiraan Gaji Kerja Lebih Masa (Overtime)


Jika ada soalan yang hendak di utarakan, taip sahaja pada kotak komen di bawah. jangan malu jangan segan. terima kasih.